Waterspanningsmeters teruggewonnen voor hergebruik

Duurzaamheidsaspecten van monitoringsystemen: voorspelbaarheid is de sleutel
Onderhoud en herstelwerkzaamheden leiden tot voertuigkilometers en inzet van mensen met bijbehorend energie en materiaalverbruik. Uitval van monitoringsystemen leidt daarnaast tot stagnatie van werkprocessen waardoor altijd meerkosten ontstaan met een milieucomponent. Hoe beter de prestaties en beschadigingen van meetsystemen kunnen worden voorspeld, hoe lager ook de milieulasten van onbenutte voorraden en materiaal-afschrijving.

Vermijden van storingen door ketenbeheersing
De keten : storingsdiagnose – veldbezoek – herstelbezoek voor herplaatsing maar ook preventief onderhoud milieukosten van de juiste instrumenten en de manier waarop ze geplaatst worden heeft veel invloed op onderhoud en kosten tijdens en na plaatsing.
Sommige singaalverstoringen blijken na nadere analyse het gevolg van natuurlijke processen die zich openbaren omdat er beter (vaker en nauwkeuriger) wordt gemeten. Zo is bij toepassing van WSM’s in venige bodems in de zomer vaak sprake van gasbelvorming in of direct naast het meetinstrument. Deze verstoringen ontnemen het zicht op waterspanning als risico-indicator. Voordat een diagnose gesteld is, gaat vaak al heel wat tijd verloren aan interpretatie en verklaring van het meetsignaal, en bijplaatsing van nieuwe instrumenten was tot voor kort de enige en zeer kostbare manier om een einde te maken aan onzekerheden.

Instrumentselectie
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Plaatsingsprotocol Waterspanningsmeters. Hierin worden instrumentselectie en plaatsingsmethoden beschreven waardoor de inschrijvers op aanbestedingen helderheid krijgen over wensen tav kwaliteit van instrumenten en werkmethoden. Er kan ook worden gekozen voor het terugwinnen van de soms kostbare instrumenten.

Ondergrondse meetinstrumenten terugwinbaar of verloren plaatsen..?
Sommige instrumenten kosten per stuk tussen €500 en €1000, en de meeste daarvan hebben een zodanig lange technische levensduur dat het terugwinnen na projectafronding haalbaar wordt. Om WSM’s te kunnen terugwinnen moeten stangen boven de grond uit blijven steken en die stangen kosten geld en ze staan altijd in de weg. Verloren plaatsen leidt uiteindelijk ook vaak tot uitstekende stangen omdat lange begraven kabels ook vaak worden beschadigd na plaatsing.

Het terugwinnen van WSM’s is helaas niet altijd succesvol en de tijdbesteding van terugwinnen neemt snel toe als instrumenten ver uit elkaar staan. Het is gebleken dat terugwinnen pas financieel interessant wordt als per bestede mens-dag minimaal 3 instrumenten moeten kunnen worden teruggewonnen en dat het verlies moet worden beperkt tot maximaal 25%.

Informatie en uitleg aan personeel
Door speciale aandacht te besteden aan uitleg over nut en kosten van monitoring aan het uitvoerende personeel van aannemers (machinisten, opzichters en veld-medewerkers) kunnen beschadigingen door menselijk handelen sterk worden teruggebracht. Daarnaast wordt de collegiale samenwerking binnen projecten versterkt en ontstaat begrip voor elkaars gezamenlijke en ieders particuliere belang. Het is gebleken dat medewerkers van aannemers graag even bellen als ze iets vreemds zien aan kabels of meetkasten, en daarmee worden de kosten van preventief onderhoud en storingsdiagnose zeer gunstig beïnvloed. Kostenbesparingen die ook direct leiden tot minder materiaalverlies en energieverbruik.

Ontgassende Waterspanningsmeters
Recent is door Fugro een patent aangevraagd op een betaalbare manier om gasbelvorming in het meetinstrument zelf tegen te gaan. Daarbij wordt via een hyperhydrofoob membraan een ontsnappingsroute naar de atmosfeer gecreeerd zodat opgeloste gassen zoals methaan en waterstof geen bellen meer kunnen vormen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid van de onderhoudskosten voor het milieu, opdrachtgever en aannemer toe.

Geschreven door: Franck Hogervorst, f.hogervorst@fugro.com op 26-03-2018

Log in om een reactie te plaatsen!


Reacties:

Er zijn nog geen reacties geplaatst.