Gebiedsontsluiting 1km weg

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

Op basis van de uitgevoerde ketenanalyse heeft Arcadis een eigen co2-database tool ontwikkeld om de co2 voetafdruk te bepalen. In het onderstaande referentieontwerp wordt uitgegaan van een weg van 10km, 10m breed, 0,2m diep, deklaag vervangen na 10jaar, deklaagdikte 0,04m en een tussenlaagdikte van 0,04m. De foundering van dit ontwerp is 10km lang, 12m breed, 1m diep, bestaand uit betongranulaat (60%), hoogovenslakken (30%) en cement (10%)

Opmerkingen:

Deze ketenanalyse is op generieke wijze opgesteld. Kengetallen zijn niet per project gedefinieerd, maar zijn gebaseerd op een fictief wegennetwerk van ca 1km lang

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Beïnvloeden rijgedrag gebruiker

Uit de ketenanalyse is naar voren gekomen dat het overgrote deel van de co2-uitstoot (96%) tijdens de gebruiksfase wordt uitgestoten. Uit de analyse analyse blijkt dat de meeste winst daarom te behalen is om de inertie te minimaliseren. Dit kan bereikt worden door de weglay-out aan te passen, zodat de doorstroming optimal is, Het rijgedrag beinvloeden dmv dynamisch verkeersmanagement.

 • Fases: Ontwerpfase, gebruiksfase
 • Reductie in CO2: 14000 ton
 • Percentage reductie: 0,9%
 • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 2

Onderhoud lantaarnpalen vanaf vluchtstrook

Exploitatie en onderhoud kan geoptimaliseerd worden. Hierbij kan de lantaarnverlichting aan bij zijkanten van de weg worden geplaatst, zodat er onderhoud vanaf de vluchtstrook gedaan kan worden. Dit bevorderd de doorstroom.

 • Fases: Ontwerpfase, Onderhoudsfase, gebruiksfase
 • Reductie in CO2: 0 ton
 • Percentage reductie: 0%
 • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 3

Verminderen rolweerstand: beton i.p.v. asfalt

Om een grote absolute besparing te halen is het noodzakelijk om het wegontwerp dusdanig aan te passen dat de rolweerstand verlaagt wordt. Dit kan bereikt worden door beton toe te passen i.p.v. asfalt. Dit levert een co2-reductie op van ca2,5%.

 • Fases: Ontwerpfase, Productiefase, Transportfase, aanleg, Onderhoudsfase, gebruiksfase, exploitatie, eindelevensduurfase
 • Reductie in CO2: 350000 ton
 • Percentage reductie: 22,54%
 • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel