Ketenanalyse Ring Zuid Groningen

Algemeen

Beschrijving van de Scope:

De levensloop van de nieuwe Ring Zuid Groningen is in vier fasen onderverdeeld: de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase, de gebruiksfase en de eind levensloop.\n1 De voorbereidingsfase: deze fase betreft de initiële ontwerpwerkzaamheden en het bouwklaar maken van de bouwlocatie. Dit betreft eveneens het winnen van grondstoffen. Beslissingen die van invloed zijn op uitstoot van voertuigen tijdens de gebruiksfase worden in deze ontwerpfase genomen.\n2 De uitvoeringsfase: de uitvoeringsfase is opgedeeld in drie activiteiten met verschillende bronnen van CO2-uitstoot door verschil in werkzaamheden en gebruik van materialen:\n· grondwerk ARZ;\n· wegverhardingen HWN-OWN;\n· constructie verdiepte ligging.\n3 Gebruiksfase: dit betreft het beheer en\nonderhoud van de betreffende locatie. Voor dit project betekent dit dat verkeer gebruik maakt van de nieuwe weg. Wegverkeer is hierbij expliciet niet meegenomen in onderhavige ketenanalyse.\n4 Einde levensloop: betreft het einde van de levensduur van het project. Het is op dit moment niet duidelijk hoe wordt omgegaan met de weg en bijbehorende kunstwerken bij einde levensduur. Dit valt ook buiten de scope van de werkzaamheden van Witteveen+Bos. Om deze reden is deze fase geen onderdeel van de ketenanalyse.

CO2-uitstoot per LCA-fase

Reductiemaatregelen

Maatregel 1

Vervanging asfalt AC/ZOAB door laagenergie recept

Vervanging asfalt AC en ZOAB door laagenergie recepten: langere levensduur (van circa 13 naar 60 jaar) en een lage energiebehoefte.

 • Fases: Productiefase
 • Reductie in CO2: 34800000 ton
 • Percentage reductie: 40,11%
 • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 2

Partiële recycling

Partiële recycling, in het asfalt AC wordt 60 % partiële recycling toegepast

 • Fases: eindelevensduurfase
 • Reductie in CO2: 4800000 ton
 • Percentage reductie: 5,53%
 • Inschatting kosten: € 0

Maatregel 3

Ontwerpoptimalisatie als gevolg van grondonderzoek

Ontwerpoptimalisatie als gevolg van grondonderzoek waardoor 5 % minder asfalt nodig is.

 • Fases: Ontwerpfase, Productiefase, Transportfase, aanleg, eindelevensduurfase
 • Reductie in CO2: 2500000 ton
 • Percentage reductie: 2,88%
 • Inschatting kosten: € 0

CO2-besparing per maatregel

Review gegevens

Review 1 anders

Witteveen+Bos voert jaarlijks vele projecten uit. De ketenanalyse gaat bijna geheel voorbij aan de mogelijkheden om ook in andere projecten tot CO2-reductie te komen. Het is aan te bevelen om in de toekomst de analyse meer te richten op reductiemaatregelen die ook in andere projecten kunnen worden toegepast in plaats van het in kaart brengen van de uitstoot van één enkel project.

Review 2 anders

De ketenanalyse biedt geen ruimte voor het zoeken naar alternatieven die nog genomen kunnen worden. Een toekomstig op te stellen ketenanalyse zou bij voorkeur in een vroeger stadium geïnitieerd moeten worden, zodat de uitkomsten kunnen bijdragen aan een afweging van verschillende ontwerpen (mede) op basis van de CO2-impact.

Review 3

Een hoger detailniveau van de berekeningen en de resultaten kan de klanten en opdrachtgevers van Witteveen+Bos helpen om concreet aan de slag te gaan met de uitkomsten. Bij een lager detailniveau worden de mogelijkheden voor andere externe partijen om te leren van de ketenalyse van Witteveen+Bos en deze in te zetten voor CO2-reductie in de eigen projecten ook ingeperkt.